ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PC1616NKΕ

Πίνακας συναγερµού 6 ζωνών DSC PC1616NKΕ

  • Με δυνατότητα επέκτασης σε 16 ζώνες
  • Με δέκτη RF σε 32 ασύρµατες και µε τη χρήση του PC5100 σε 32 addressable
  • ∆ιαθέτει: 6 ζώνες στην κεντρική µονάδα επεκτάσιµες σε 16 µε τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή µονάδα επέκτασης ζωνών (PC5108)
  • ∆ύο υποσυστήµατα
  • 47 κωδικοί χρήστη
  • ∆υνατότητα 32 addressable αισθητηρίων µέσω µονάδας υποστήριξης (PC5100)
  • Αρχείο µνήµης τελευταίων 500 συµβάντων
  • Μέγιστος αριθ. Πληκτρολογίων: 8
  • Υποστηρίζει τη χρήση T-Link (για επικοινωνία µέσω δικτύου&Internet µε κέντρο λήψης σηµάτων συναγερμού)